تفاوت میان نسخه‌های «مالیات بر ارزش زمین»

←‏بریتانیا: گسترش مقاله
(←‏بریتانیا: گسترش مقاله)
 
[[مدرسه علوم اقتصادی]] بریتانیا، دوره‌ای تحت عنوان «اقتصاد همراه با عدالت» دارد<ref>{{cite web |url=http://www.economicswithjustice.co.uk |title=EconomicsWithJustice.co.uk |publisher=EconomicsWithJustice.co.uk |date= |accessdate=25 September 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20100502062041/http://www.economicswithjustice.co.uk/ |archivedate=2 May 2010 |df=dmy-all }}</ref> که در آن تا حد زیادی به مالیات بر ارزش زمین تکیه شده است. این دوره توسط نمایندهٔ اسبق پارلمان، [[اندرو مکلارن]] تأسیس شده و از لحاظ تاریخی پیوندهایی با [[بنیاد هنری جرج]] دارد.<ref>{{cite web|url=http://www.henrygeorgefoundation.org/cej/the-school-of-economic-science.html |title=HenryGeorgeFoundation.org |publisher=HenryGeorgeFoundation.org |date= |accessdate=25 September 2010 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20101006175720/http://www.henrygeorgefoundation.org/cej/the-school-of-economic-science.html |archivedate= 6 October 2010 |df= }}</ref><ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/670184437|title=In search of truth : the story of the School of Economic Science|last=Hodgkinson, Brian.|date=2010|publisher=Shepheard-Walwyn|isbn=9780856832765|location=London|oclc=670184437}}</ref><ref>{{Cite book|url=https://www.worldcat.org/oclc/49362105|title=Standing for justice : a biography of Andrew MacLaren, MP|last=Stewart, John, 1931-|date=2001|publisher=Shepheard-Walwyn|isbn=0856831948|location=London|oclc=49362105}}</ref>
 
===== اسکاتلند =====
از زمان تشکیل [[مجلس اسکاتلند]] در سال ۱۹۹۹ علاقه به تصویب مالیات بر ارزش زمین در این کشور رشد کرده است.
 
در سال ۱۹۹۸ دفتر امور [[اسکاتلند]] در دولت بریتانیا، فرآیند مشورت عمومی در خصوص اصلاح ارضی را آغاز کرد.<ref>Scottish Office, Land Reform Policy Group: Identifying the Problems, February 1998 [http://www.scotland.gov.uk/library/documents1/lrpg09.htm Scotland.gov.uk]</ref> نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد: «با مستثنی کردن پاسخ‌های همهٔ ملاکین و نمایندگان آنها به دلیل مخالفت قریب به یقین ایشان با این طرح، ۲۰٪ از همهٔ پاسخ‌ها مثبت بود» (با در نظر گرفتن ملاکین، این عدد ۱۲٪ بوده است).<ref>Land Reform Scotland, Responses to the Scottish Office Consultation Paper Identifying the Problems—A Survey and Simple Statistical Analysis, 10 September 1998</ref> دولت بر اساس این نظرسنجی تحقیق دیگری تحت عنوان «ارزیابی اقتصادی تأثیر احتمالی حرکت به سوی یک نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش زمین» را کلید زد.<ref>The Scottish Office, Land Reform Policy Group, Recommendations for Action, {{ISBN|0-7480-7251-9}}, January 1999 [http://www.scotland.gov.uk/library/documents-w4/lrpg-00.htm Scotland.gov.uk] (Recommendation G8)</ref> با این حال هیچ چیز پیاده نشد.<ref>{{cite web|url=http://www.scotland.gov.uk/topics/farmingrural/Rural/rural-land/right-to-buy/Resources/Land-Reform |title=Scotland.gov.uk |publisher=Scotland.gov.uk |date=6 July 2009 |accessdate=16 May 2012}}</ref>
 
در سال ۲۰۰۰ کمیسیون دولت‌های محلی در پارلمان بریتانیا<ref>{{cite web |url=http://www.scottish.parliament.uk/s3/committees/lgc/index.htm |title=Scottish.Parliament.uk |publisher=Scottish.Parliament.uk |date= |accessdate=25 September 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101001230349/http://www.scottish.parliament.uk/s3/committees/lgc/index.htm |archive-date=1 October 2010 |dead-url=yes |df=dmy-all }}</ref> در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی تحقیقی انجام داد که مالیات بر ارزش زمین هم جزو آن بود<ref>Monday 13 November 2000, [http://www.scottish.parliament.uk/nmCentre/news/news-comm-00/clg00-031.htm Scottish.Parliament.uk] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110605222615/http://www.scottish.parliament.uk/nmCentre/news/news-comm-00/clg00-031.htm |date=5 June 2011 }}</ref> اما گزارش نهایی هیچ ذکری از آن به میان نیاورده بود.<ref>Scottish Parliament, Local Government Committee, 6th Report 2002, Report on Inquiry into Local Government Finance [http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-lg/reports-02/lgr02-06-vol01-02.htm#3 Scottish.Parliament.uk] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090621175229/http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-lg/reports-02/lgr02-06-vol01-02.htm#3 |date=21 June 2009 }}</ref>
 
مجلس اسکاتلند در سال ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای تصویب کرد که می‌گفت: «مجلس، مطالعاتی که اخیراً توسط [[دولت اسکاتلند]] انجام شده را مورد توجه قرار داده و علاقه‌مند است بر اساس آنها در خصوص خدمتی که مالیات‌بندی بر ارزش زمین می‌تواند به رنسانس فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیستی و دموکراتیک اسکاتلند داشته باشد تحقیق نماید.»<ref>Minutes of Proceedings, Meeting of the Parliament, motion S1M-3818, 30 January 2003 [http://www.scottish.parliament.uk/business/chamber/mop-03/mop-01-30.htm Scottish.Parliament.uk] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110501050914/http://www.scottish.parliament.uk/business/chamber/mop-03/mop-01-30.htm |date= 1 May 2011 }}</ref>
 
در سال ۲۰۰۴ اعضای مجلس اسکاتلند نامه‌ای حمایت‌آمیز برای برگزارکنندگان و نمایندگان بیست و چهارمین همایش اتحادیه بین‌المللی مالیات‌بندی بر ارزش زمین (The IU) فرستادند. امضاکنندگان این نامه اعضای [[حزب سبز (اسکاتلند)|حزب سبز اسکاتلند]]، [[حزب سوسیالیست (اسکاتلند)|حزب سوسیالیست اسکاتلند]] و [[حزب ملی اسکاتلند]] بودند.<ref>"Scotland is in the throes of releasing itself from the shackles of a historical inheritance of landed privilege.... On a global scale, the failure to share equitably the value of our common birthrights can grow awful grievances, which bring terrible consequences, [[2004 Madrid train bombings|such as was visited upon your host city]] [eleven weeks earlier].... [W]e must make practical changes to our social systems. We believe that the taxing of land values will be a key policy reform for the twenty-first century. Scotland must adopt it..." Letter dated (fax) 29 May, signed by members [[Mark Ballard]], [[Robin Harper]], [[Shiona Baird]], [[Mark Ruskell]], Chris Balance, [[Eleanor Scott]], [[Patrick Harvie]], [[Rosie Kane]], [[Rosemary Byrne]], and [[Rob Gibson]]</ref>
 
گزارش دوره‌ای سال ۲۰۰۷ در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی اسکاتلند<ref>[http://www.ipp.org.nz/localgovtfiles/Funding%2Band%2Brating/Scott...funding%2Breport%2B06.pdf IPP.org.nz]{{dead link|date=June 2017|bot=medic}}{{cbignore|bot=medic}} </ref> این طور نتیجه‌گیری کرده بود: «هر چند وضع مالیات بر ارزش زمین با شماری از اهداف و شاخص‌های ما تطابق دارد، مسألهٔ ما این است که مردم برای چنین اصلاح بزرگی آمادگی ندارند مگر اینکه به‌روشنی با ذات این تغییر و منافع آن آشنا شوند.... ما به دقت آن دسته از قابلیت‌های متعدد و مثبت مالیات زمین را که با مالیات پیشنهادشدهٔ ما با عنوان «مالیات بر دارایی‌های محلی» (LPT) تطابق دارد مورد توجه قرار دادیم.» با این حال «با در نظر گرفتنِ قابلیت ارزش نرخ‌بندی و ارزش زمین به عنوان پایه‌های مالیات، به نتیجهٔ مشابهی با لیفیلد (کمیسیون تحقیق و تفحض پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۷۶) رسیدیم که توصیه کرده بود هر گونه مالیات محلی بر دارایی‌ها باید مبتنی بر ارزش سرمایه باشد.»<ref>see 'SLGFR news: a fairer way’, ‘‘Land&Liberty’’, vol. 112, no. 1216, winter 2006-7</ref>
 
[[شورای شهر گلاسگو]] در سال ۲۰۰۹ وضع مالیات بر ارزش زمین را به تصویب رساند: «این انگاره می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نظام آیندهٔ مالیات‌های محلی در اسکاتلند قرار گیرد.»<ref>{{Cite news | last = Maddox | first = David | title = Scotland's biggest city backs plan to replace council tax | newspaper = The Scotsman | date = 26 June 2009 | url = http://thescotsman.scotsman.com/politics/Scotland39s-biggest-city-backs-plan.5404468.jp | postscript = <!--None--> }}</ref> این شورا پذیرفت<ref>[http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/Council_Committees/Committees/Minutes_Agendas/ Glasgow.gov.uk], Print 3, 2009-10 {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20100111074413/http://www.glasgow.gov.uk/en/YourCouncil/Council_Committees/Committees/Minutes_Agendas/ |date=11 January 2010 }}</ref> تا «یک دورهٔ طولانی‌مدت هیبریدی بین مالیات محلی بر دارایی و ارزش زمین» در این شهر برقرار گردد. کارگروه محلی مالیات‌بندی وابسته به شورای یادشده، عنوان کرد که مالیات محض (غیرهیبریدی) بر ارزش زمین را «نباید به عنوان یک انتخاب در اصلاح نظام محلی مالیات از نظر دور داشت چون این مالیات فواید زیادی دارد و بسیاری از نگرانی‌های موجود را رفع می‌کند.»<ref>{{cite journal | title = Glasgow goes for land tax | journal = Land&Liberty | volume = 116 | issue = 1224 | date = 26 July 2009 | url = http://LandandLiberty.net | issn = 0023-7574 | doi = | id = | accessdate = 20 August 2009}}</ref>
 
==== چین ====