تفاوت میان نسخه‌های «مجمع التواریخ (کتاب میرزا محمدخلیل)»

ابرابزار
(ابرابزار)
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس
 
(ابرابزار)
'''مجمع التواریخ''' کتابی دربارهٔ تاریخ انقراض [[صفویه]] و وقایع بعد تا سال ۱۲۰۷ هجری قمری است. نویسنده کتاب میرزا محمد خلیل با سلطان خلیل میرزا مرعشی حسینی نوادهٔ سید محمد متولی آستانهٔ رضوی ملقب به [[شاه سلیمان ثانی]] است.
 
میرزا محمد خلیل مؤلف مجمع التواریخ پاره ای قسمتها از وقایع هشتاد و هفت سالی را که بضبط آنها قیام نموده مثل علل شورش افاغنه و بیان حال ناگوار دستگاه سلطنتی شاه سلطان حسین و اسباب انقراض دولت او و شرح حال خاندان خود و وقایع راجع بسید احمد شاه مرعشی و شاه سلیمان ثانی را بتفصیل و وقتی نوشته که شاید هیچ‌یک از تواریخ راجع باین ایام آن حوادث را باین خوبی ننوشته و در ضبط نیاورده باشند.
 
میرزا محمد خلیل مؤلف مجمع التواریخ پاره ای قسمتها از وقایع هشتاد و هفت سالی را که بضبط آنها قیام نموده مثل علل شورش افاغنه و بیان حال ناگوار دستگاه سلطنتی شاه سلطان حسین و اسباب انقراض دولت او و شرح حال خاندان خود و وقایع راجع بسیدبه سید احمد شاه مرعشی و شاه سلیمان ثانی را بتفصیلبه و وقتیتفصیل نوشته کهاست.<ref>مجمع شایدالتواریخ: هیچ‌یکدر ازتاریخ تواریخانقراض راجعصفویه باینو ایاموقایع آنبعد حوادثتا راسال باین۱۲۰۷ خوبیهجری ننوشتهقمری / تالیف محمد خليل مرعشی صفوی؛ به تصحیح و دراهتمام عباس اقبال . تهران: کتابخانه سنائی: ضبطکتابخانه نیاوردهطهوری، باشند۱۳۶۲.
</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
*مجمع التواریخ: در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال ۱۲۰۷ هجری قمری / تالیف محمد خليل مرعشی صفوی؛ به تصحیح و اهتمام عباس اقبال . تهران: کتابخانه سنائی: کتابخانه طهوری، ۱۳۶۲.
{{ویکی نبشته|فهرست:مجمع التواریخ میرزا محمدخلیل.pdf}}