باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ ماه پیش
به روز رسانی نام معاون آموزشی دانشگاه
| هیئت امنا =
| معاون اداری = [[سرهنگ]] ستاد اکبر نیازی
| معاون آموزشی = [[سرهنگ]] توپخانهدکتر ستادسید فتحعیسی ا.. منظوریکرانیان‌
| معاون پژوهشی = [[سرهنگ]] حمید رضا سهیلی
| معاون دانشجویی =
۱

ویرایش