مجمر اصفهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب
(صفحه‌ای جدید با '=مجمر اصفهانی = نام او حسین واز سادات طباطبایی است دراواخر قرن دوازدهم هجری در زوا...' ایجاد کرد)
برچسب: مطالب زیاد ویکی‌سازی نشده وارده‌شده است.(AF)
 
(برچسب)
{{بدون منبع}}
=مجمر اصفهانی =
{{ویکی‌سازی}}
نام او حسین واز سادات طباطبایی است دراواخر قرن دوازدهم هجری در زواره اصفهان بدنیا آمد وپس از تحصیل علوم متداوله و کسب فنون ادب به تهران رهسپار شدو به خدمت معتمد الدوله نشاط اصفهانی که از رجال دانشمند و از معارف شعرای قاجاریه بود راه یافت . نشاط که از استعدادو قر یحه مجمر مطلع گشت به تربیت وی همت گماشت و پس از چندی اورا به دربار فتحعلی شاه بردو وسیله تقرب اونزد خاقان مغفور گردید . شاه قاجار که خود نیز از شاعری بهره ایبهره‌ای وافی داشت وقدر سخن را نیکو می شناختمی‌شناخت وی را مشمول عنایت و ملاطفت قرار داد وبه لقب مجتهد الشعرایی سر افرازش گردانید.
فرمان مجتهد الشعرایی مجمر رانشاط با خط زیبای خویش نگاشته استنگاشته‌است.
عمر مجمر کوتاه بود مولف مجمع الفصحاء سال فوت مجمر را 1225۱۲۲۵ هجری ذکر کرده و می نویسدمی‌نویسد (مجمر اصفهانی اشعار نمکین دارد اگر دیر زیسته بود همانا ترقی کلی مینمود )
شیوه غزلیات مجمر به سبک سعدی است وگاهی هم غزل هایغزل‌های حافظ رااستقبال کرده است کرده‌است.
قصاید او به سبک عراقی واغلب در مدح فتحعلیشاه است.
منبع -گلهای جاویدان اثر حبیبالله نصیری فر.