باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{Infobox national football team
| Name = اسرائیلرژیم اشغالگر
| Badge =Israel Football Association.svg
| Badge_size = 180px
کاربر گمنام