تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگستان علوم ایران»

ویرایش
(ویرایش)
(ویرایش)
|leader_name=[[رضا داوری اردکانی]]
|keypeople=[[سید مصطفی محقق داماد]]
|membership=۴۷48 (اعضای وابستهپیوسته){{سخ}} ۵ (عضو افتخاری){{سخ}}۱۰۱ 105(عضو پیوستهوابسته)
|website=[http://www.ias.ac.ir/index.php?lang=fa Academy of Sciences of Iran website]
}}
کاربر گمنام