تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه دوکوز ایلول»

== زبان تدریس ==
زبان تدریس این دانشگاه به ترکی و انگلیسی است.
 
== دانشکده ها ==
* دانشکده آموزش
* دانشکده ادبیات
* دانشکده علوم
* دانشکده هنرهای زیبا
* دانشکده دریانوردی
* دانشکده مهندسی
* دانشکده حقوق
* دانشکده اقتصاد و علوم مدیریتی
* دانشکده الهیات
* دانشکده اقتصاد
* دانشکده معماری
* دانشکده پزشکی
* دانشکده پرستاری
* دانشکده توریسم
* دانشکده علوم سلامت
 
== بخش‌های آکادمیک ==