تفاوت میان نسخه‌های «فرهنگستان علوم ایران»

ویرایش
(ویرایش)
(ویرایش)
فرهنگستان علوم شش گروه علمی دارد. هر گروه علمی شامل اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه است. هر گروه علمی دارای تعدادی شاخه تخصصی است. رؤسای گروه های علمی و شاخه های تخصصی با تعیین و حکم رئیس فرهنگستان منصوب می شوند. شورای گروه با حضور اعضای پیوسته گروه و به ریاست رئیس گروه تشکیل می شود. شورای همگانی گروه با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو گروه و به ریاست رئیس گروه برگزار می شود. جلسات شاخه های تخصصی گروه نیز با حضور اعضای پیوسته و وابسته و همکاران مدعو شاخه و به ریاست رئیس شاخه تشکیل می شود.
 
==== گروه های علمی فرهنگستان علوم عبارتند از: ====
 
*گروه مطالعات اسلامی؛
 
*
 
== مجلات علمی ==
 
* فصلنامه نامه فرهنگستان علوم، از سال 1373
* فصلنامه آموزش مهندسی ایران، از سال 1378: http://ijee.ias.ac.ir/
* خبرنامه فرهنگستان علوم، از سال 1379
* دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، از سال 1395
* دوفصلنامه توسعه علوم انسانی، از سال 1397
* نامه محیط زیست ایران، در دست چاپ
 
== مرکز مطالعات علم و فناوری ==
کاربر گمنام