تفاوت میان نسخه‌های «مصطفی محمدنجار»

افزودن مطلب
(اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| otherparty =
| spouse =
| children =الهام محمدنجار نرگس محمد نجار نسیبه محمدنجار سعیده محمدنجار نفیسه محمد نجار و حسین محمد نجار
| occupation = سیاست‌مدار
| profession =
۱

ویرایش