تفاوت میان نسخه‌های «مراد چهارم»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
=== دختران ===
* گوهر سلطان (تولد ۱۶۳۰ استانبولمرگدرگذشته استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمدآبی دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با خاصگیداماد محمد پاشا ازدواج کرد.
* [[کایا سلطان]] (تولد ۱۶۳۳ استانبولمرگدرگذشته ۱۶۵۹ استانبول، در مقبره مصطفی یکم در مسجد ایاصوفیا دفن شد) در سال ۱۶۴۴ با داماد ملک احمد پاشا ازدواج کرد.
*گلبهارصفیه سلطان (تولددرگذشته ۱۶۳۴۱۶۸۰ – مرگ ۱۶۵۴ استانبولاستانبول، در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمدابی دفن شد) در سال ۱۵۵۹ با عمرزادهاباضه محمدحسین پاشا ازدواج کرد.
*عایشه رقیه سلطان (تولد و۱۶۴۰ مرگ نامعلومدرگذشته ۱۶۹۵ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمدآبی دفن شد) او قبل ازدر سال ۱۶۵۵۱۶۶۳ با سلیمانداماد ملک ابراهیم پاشا ازدواج کرد.
*صفیه سلطان (مرگ ۱۵۸۰ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) در سال ۱۵۵۹ با اباضه حسین پاشا ازدواج کرد.
* رقیه سلطان (تولد ۱۶۴۰ – مرگ ۱۶۹۵ استانبول در مقبره مراد چهارم در مسجد سلطان احمد دفن شد) در سال ۱۶۶۳ با داماد ملک ابراهیم پاشا ازدواج کرد.
 
== نگارخانه ==