تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

ویرایش متن
(تکمیل مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(ویرایش متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
خزانه در سمت غرب و جنوب دری نداشت و در سمت شمال یک در و در سمت شرق نیز یک در داشت.
 
نقشه ی نهایی خزانه شامل یک تالار ١٠٠ ستون (۵×٢٠)،،یک
 
یک تالار ٩٩ ستون٩×١١( ستون٩×)، ١ یک تالار ٣٠٣ن ستو(۵س۵و۶)،(۶×،۵×،۵ یک تالار ٢٠ ستون (۴×۵) با ۵۵ان انبابا ر،یک اتاق ون ١٢ ست(٢×۶×٢س٢×۶×٢)، یک اتاق ۶ ستونستو٣)، (٢×، یک اتاق ۵ ستون (١×۵) یک ، ٣) اتاق ۴ ستون (٢×٢)، دو نورگیر بزرگ که اولی دارای یک ایوان ۶ ستون (١×۶) و سه ایوان ۴ ستون (١×۴) و دومی دارای چهار ایوان ۴ ستون (١×۴) و تعدادی راهرو و راهرومانند که ممکن است از بعضی قسمت های آن ها برای استقرار محافظ استفاده می شده، استشده،ت. )،
 
===کاخ تچر===
۴۲۹

ویرایش