تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»

ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
 
|شهر = [[مازندران]]، [[ساری]]
|تأسیس = [[۱۳۵۳]]
|رئیس = دکتر اسداله تیموری یانسری از 24۲۴ اردیبهشت 1397۱۳۹۷
|تلفن = ۰۱۱-۳۳۶۸۷۹۰۱-۵
|وب‌سایت = [http://sanru.ac.ir/ sanru.ac.ir]
 
این دانشکده از تیرماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده‌است و در حال حاضر دارای چهار گروه آموزشی مهندسی آب، [[مهندسی مکانیک بیوسیستم]]، [[علوم و صنایع غذایی]] و [[اقتصاد کشاورزی]] می‌باشد. براساس گروه‌های آموزشی موجود در این دانشکده، در [[مقطع کارشناسی]] برای رشته‌های تحصیلی مهندسی کشاورزی-آب، مهندسی بیومکانیک، ماشین‌های کشاورزی (ناپیوسته)، علوم و صنایع غذایی و اقتصاد کشاورزی و نیز در مقطع کارشناسیارشد برای دو رشتهی سازه‌های آبی و هواشناسی کشاورزی، دانشجویان علاقه‌مند از طریق آزمون‌های [[سازمان سنجش]] پذیرفته شده و مشغول به یادگیری تخصص‌های مربوطه می‌گردند. در مجموع حدود ۷۴۸ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۳۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشکده مشغول به تحصیل می‌باشند. تعداد ۱۹ نفر عضو [[هیئت علمی]] تمام وقت با درجات استادی (۱ نفر)، دانشیاری (۱ نفر)، استادیاری (۱۵ نفر) و مربی (۲ نفر)، به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشغول می‌باشند. تعداد ۴ آزمایشگاه در گروه آبیاری، ۴ آزمایشگاه در گروه ماشین‌های کشاورزی، ۲ آزمایشگاه در گروه علوم و صنایع غذایی و ۱ سایت تخصصی رایانه در گروه اقتصاد کشاورزی موجود است. همچنین تعداد ۵ نفر کارشناس در آزمایشگاه‌های این دانشکده مشغول همکاری هستند. ضمناً [[ایستگاه هواشناسی]] کشاورزی دانشگاه نیز تحت نظارت گروه مهندسی آب این دانشگاه قرار دارد.
* [http://animfish.sanru.ac.ir/ دانشکده علوم داميدامی و شيلاتشیلات]
 
دانشکده علوم داميدامی و شيلاتشیلات دانشگاه از تيرماهتیرماه سال 84۸۴ فعاليتفعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر ايناین دانشکده دارايدارای دو گروه علوم داميدامی و شيلاتشیلات مي باشدمی‌باشد. گروه علوم داميدامی با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروريدامپروری در سال 1352۱۳۵۲ شروع به فعاليتفعالیت نمود. بعد از انقلاب فرهنگيفرهنگی ايناین گروه در مقطع کاردانيکاردانی امور داميدامی به فعاليتفعالیت خود ادامه داد تا اينکهاینکه در سال 1370۱۳۷۰ در مقطع کارشناس دامپروريدامپروری مجدداً اقدام به پذيرشپذیرش دانشجو نمود. با توجه به سابقه آموزش و پژوهش گروه با پذيرشپذیرش دانشجو در مقطع کارشناس ارشد در دو گرايشگرایش تغذيهتغذیه دام و اصلاح نژاد دام در سال 76۷۶ اقدام نمود. گروه علوم داميدامی در حال حاضر دارايدارای 9۹ نفر هيئتهیئت علميعلمی ( 2۲ نفر دانشيار،دانشیار، 3۳ نفر استادياراستادیار، ، 3۳ نفر مربيمربی ماموربه تحصيلتحصیل در مقطع دکتريدکتری 1۱ نفر مربيمربی) ، و 3۳ نفر بوسيلهبوسیله دکتريدکتری مي باشدمی‌باشد. همچنينهمچنین 186۱۸۶ نفر دانشجو در مقطع کارشناس، 31۳۱ نفر در مقطع کارشناسيکارشناسی ارشد درايندراین گروه مشغول تحصيل ميتحصیل باشندمی‌باشند. برايبرای اوليناولین بار در سال 87۸۷ در مقطع دکتريدکتری رشته اصلاح نژاد دام تعداد 3۳ نفر دانشجوئ پذيرشپذیرش گرديدگردید که انشاء اله از نيمسالنیمسال دوم سال تحصيليتحصیلی 88-۸۸–۸۷ 87 تحصيلاتتحصیلات خود را آغاز مي نمايندمی‌نمایند. در مقطع کارشناس علوم داميدامی برايبرای تخسيتينتخسیتین بار در سال جاري   جاری جداگانه برايبرای گرايشهايگرایشهای پرورش دام و پرورش طيورطیور دانشجو پذيرفته شدهپذیرفته استشده‌است. گروه شيلاتشیلات از سال 78۷۸ فعاليتفعالیت خود در آغاز نمود در حال حاضر 156۱۵۶ نفر دانشجو در مقطع کارشناس و 6۶ نفر در مقطع ارشد درايندراین گروه مشغول به تحصيلتحصیل مي باشندمی‌باشند. تعداد 7۷ نفر عضو هيئتهیئت علميعلمی ( 6۶ نفر استادياراستادیار و يکیک نفر مربيمربی) درايندراین گروه مشغول فعاليتفعالیت مي باشندمی‌باشند. همچنينهمچنین ايناین گروه دارايدارای 2۲ نفر بورسيه دکتريبورسیه ميدکتری باشدمی‌باشد. برايبرای اوليناولین بار در سال 87۸۷ گروه شيلاتشیلات در مقطع کارشناسيکارشناسی ارشد گرايشگرایش تکثيرتکثیر و پرورش آبزيانآبزیان اقدام به پذيرشپذیرش دانشجو نمود. دانشجوياندانشجویان مقطع کارشناسيکارشناسی گروه در دو گرايشگرایش تکثيرتکثیر و پرورش و بوم شناسيبوم‌شناسی مشغول تحصيل ميتحصیل باشندمی‌باشند. در گروه علوم داميدامی 3۳ نفر کارشناس در آزمايشگاه هايآزمایشگاه‌های گروه مشغول فعاليتفعالیت هستند. همچنينهمچنین گروه شيلاتشیلات در حال حاضر دارايدارای يکیک نفر کارشناس مي باشدمی‌باشد.
* [http://animfish.sanru.ac.ir/ دانشکده علوم دامي و شيلات]
 
دانشکده علوم دامي و شيلات دانشگاه از تيرماه سال 84 فعاليت خود را آغاز نمود. در حال حاضر اين دانشکده داراي دو گروه علوم دامي و شيلات مي باشد. گروه علوم دامي با جذب دانشجو در مقطع کارشناس دامپروري در سال 1352 شروع به فعاليت نمود. بعد از انقلاب فرهنگي اين گروه در مقطع کارداني امور دامي به فعاليت خود ادامه داد تا اينکه در سال 1370 در مقطع کارشناس دامپروري مجدداً اقدام به پذيرش دانشجو نمود. با توجه به سابقه آموزش و پژوهش گروه با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناس ارشد در دو گرايش تغذيه دام و اصلاح نژاد دام در سال 76 اقدام نمود. گروه علوم دامي در حال حاضر داراي 9 نفر هيئت علمي ( 2 نفر دانشيار، 3 نفر استاديار ، 3 نفر مربي ماموربه تحصيل در مقطع دکتري 1 نفر مربي) ، و 3 نفر بوسيله دکتري مي باشد. همچنين 186 نفر دانشجو در مقطع کارشناس، 31 نفر در مقطع کارشناسي ارشد دراين گروه مشغول تحصيل مي باشند. براي اولين بار در سال 87 در مقطع دکتري رشته اصلاح نژاد دام تعداد 3 نفر دانشجوئ پذيرش گرديد که انشاء اله از نيمسال دوم سال تحصيلي 88- 87 تحصيلات خود را آغاز مي نمايند. در مقطع کارشناس علوم دامي براي تخسيتين بار در سال جاري    جداگانه براي گرايشهاي پرورش دام و پرورش طيور دانشجو پذيرفته شده است. گروه شيلات از سال 78 فعاليت خود در آغاز نمود در حال حاضر 156 نفر دانشجو در مقطع کارشناس و 6 نفر در مقطع ارشد دراين گروه مشغول به تحصيل مي باشند. تعداد 7 نفر عضو هيئت علمي ( 6 نفر استاديار و يک نفر مربي) دراين گروه مشغول فعاليت مي باشند. همچنين اين گروه داراي 2 نفر بورسيه دکتري مي باشد. براي اولين بار در سال 87 گروه شيلات در مقطع کارشناسي ارشد گرايش تکثير و پرورش آبزيان اقدام به پذيرش دانشجو نمود. دانشجويان مقطع کارشناسي گروه در دو گرايش تکثير و پرورش و بوم شناسي مشغول تحصيل مي باشند. در گروه علوم دامي 3 نفر کارشناس در آزمايشگاه هاي گروه مشغول فعاليت هستند. همچنين گروه شيلات در حال حاضر داراي يک نفر کارشناس مي باشد.
 
<br />
 
* [http://nature.sanru.ac.ir/ دانشکده دانشکده منابع طبیعی]
 
دانشکده منابع طبیعی در کیلومتر ۱۰ جاده نکا در سایت بادله واقع شده استشده‌است. مکان فعلی دانشکده در سال ۱۳۵۲ به عنوان مدرسه عالی کشاورزی تاسیستأسیس و از سال ۱۳۷۶ به دانشکده منابع طبیعی اختصاص یافته استیافته‌است. در دانشکده چهار گروه آموزشی شامل آبخیزداری، چوب و فرآورده ­های سلولزی، علوم و مهندسی جنگل و مرتعداری دایر است. دانشجویان در ۴ رشته کارشناسی، ۱۰ رشته کارشناسی ارشد و ۷ رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند. دانشکده منابع طبیعی دارای ۲۹ عضو هیئت علمی (۳ نفر استاد، ۱۴ نفر دانشیار، ۱۲ نفر استادیار) است. مهمترین امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده شامل ساختمان مجزا برای گروه­هایگروههای آموزشی، آزمایشگاه­هاآزمایشگاهها و کارگاه­هایکارگاههای تخصصی، جنگل آموزشی-پژوهشی به مساحت ۲۶۵۰ هکتار، باغ درخت شناسی،درخت‌شناسی، مزرعه زراعت چوب، قطعات جنگل­کاریجنگلکاری شده با گونه ­های گیاهی بومی، گلخانه، سایت کامپیوتر، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن ورزشی و زمین فوتبال است.
 
 
* دانشکده مهندسی زراعی
* دانشکده علوم دامی و شیلات
* دانشکده دانشکده منابع طبیعی دانشکده علوم دامی و شیلات
* [[دانشکده علوم]] زراعی
* پردیس بین‌المللی دانشگاه
* پژوهشکده ژنتیک و [[زیست فناوری]] کشاورزی