تفاوت میان نسخه‌های «شاهنشاهی هخامنشی»

←‏خزانه: ویرایش متن
(ویرایش متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(←‏خزانه: ویرایش متن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
خزانه در سمت غرب و جنوب دری نداشت و در سمت شمال یک در و در سمت شرق نیز یک در داشت.
 
نقشه ی نهایی خزانه شامل یک تالار ١٠٠ ستون (۵×٢٠)، یک تالار ٩٩ ( ستون٩×ستون٩×١١ ١ یک تالار ٣ن٣٠ س۵و۶ستون (۵×۶(×،۵ یک تالار ٢٠ ستون (۴×۵) با ۵ان۵ باانبار، ر،یکیک اتاق ون ١٢ س٢×۶×٢ستون (٢×۶)، یک اتاق ۶ ستو٣ستون (٢×٣ (٢×، یک اتاق ۵ ستون (١×۵)، یک ، ٣) اتاق ۴ ستون (٢×٢)، دو نورگیر بزرگ که اولی دارای یک ایوان ۶ ستون (١×۶) و سه ایوان ۴ ستون (١×۴) و دومی دارای چهار ایوان ۴ ستون (١×۴) و تعدادی راهرو و راهرومانند که ممکن است از بعضی قسمت های آن ها برای استقرار محافظ استفاده می شده،تشده، است.
نقشه ی نهایی خزانه شامل یک تالار ١٠٠ ستون (۵×٢٠)،یک
 
یک تالار ٩٩ ( ستون٩×)، ١ یک تالار ٣ن س۵و۶)،(×،۵ یک تالار ٢٠ ستون (۴×۵) با ۵ان با ر،یک اتاق ون ١٢ س٢×۶×٢)، یک اتاق ۶ ستو٣)، (٢×، یک اتاق ۵ ستون ( یک ، ٣) اتاق ۴ ستون (٢×٢)، دو نورگیر بزرگ که اولی دارای یک ایوان ۶ ستون (١×۶) و سه ایوان ۴ ستون (١×۴) و دومی دارای چهار ایوان ۴ ستون (١×۴) و تعدادی راهرو و راهرومانند که ممکن است از بعضی قسمت های آن ها برای استقرار محافظ استفاده می شده،ت. )،
 
===کاخ تچر===
۴۲۹

ویرایش