حمله ۱۳۹۷ سفارت ایران در پاریس: تفاوت میان نسخه‌ها