باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| نوع = [[دولتی]]
| تأسیس = ۱۳۴۴ خورشیدی
| بنیانگذار = [[محمدعلیسیاوش مجتهدیمیرشمس گیلانیشهشهانی]]
| رئیس = [[محمودامید فتوحینقشینه فیروزآبادارجمند]]
| هیئت امناء =
| معاون آموزشی = [[داوودکسری رشتچیانعلیشاهی]]
| معاون پژوهشی = [[مسعودامیر تجریشیجعفری]]<ref>[http://www.sharif.ir/4all/archive/fa-showarch.jsp?arch=news&date=1389/06/02&time=1600 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>
| معاون دانشجویی = عمادالدینمریم فاطمی زادهمیرزاخانی
| هیئت علمی =
| دانشجویان =
کاربر گمنام