تفاوت میان نسخه‌های «نبرد قرنتیان»

|relief=yes
|places =
{{Location map~|Greece |lat=38.379167|N |long=23.087778|E |label=[[Battleنبرد of Haliartusهالیارتوس|Haliartusهالیارتوس]]|position=top |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.8089|N |long=22.7103|E |label=[[Battleنبرد of Nemeaنمیا|Nemeaنمیا]] |position=bottom |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=36.685833|N |long=27.375|E |label=[[Battleنبرد of Cnidusکنیدوس|Cnidusکنیدوس]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=38.35|N |long=22.966667|E |label=[[Battle of Coronea (394 BC)|Coronea]]|position=left |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.934142|N |long=22.884225|E |label=[[Battleنبرد of Lechaeumلیچائوم|Lechaeumلیچائوم]]|position=right |label_size=85}}
{{Location map~|Greece |lat=37.7|N |long=26.5|E |label=[[ایونیا]]|position=right |label_size=85|marksize=0}}
{{Location map~|Greece |lat=39.2|N |long=26.5|E |label='''[[شاهنشاهی هخامنشی]]'''|position=right |label_size=85|marksize=0}}