تفاوت میان نسخه‌های «گارد جاویدان (هخامنشی)»

{{اصلی|گارد جاویدان (ساسانی)}}
گارد جاویدان در دوران شاهنشاهی ساسانی احیا شد. با این حال ممکن است آنان این گردان را از سپاه شاهنشاهی اشکانی به ارث برده‌ باشند. بدنه اصلی سپاه ساسانی، از اسواران تشکیل می‌شد و جاویدانان معروف‌ترین گردان در میان سواران بودند. تعداد جاویدانان ساسانی نیز ده هزار نفر بود، با این حال آنان سواره نظام سنگین‌اسلحه بودند، درحالی که نیروهای جاویدان هخامنشی را پیاده نظام تشکیل می‌دادند.
ژوپیر فرمانده گارد جاویدان سردار شجاع سپاه داریوش بزرگ بود که نقش بزرگی را در فتح بابل بدست داریوش ایفا کرد. توانست بابل به امپراتوری ایران بازگرداند.
 
=== گردان جاویدان امپراتوری روم شرقی ===
کاربر ناشناس