سلطان مراد: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== منبع ==
* خواندمیر ، غیاث الدین ، تاریخ حبیب السیر، جلد ۳، صفحه ۴۶۵-۴۶۶۴۶۶، به اهتمام محمد دبیرسیاقی، ۱۳۶۲ خورشیدی
* روملو ، حسن ، احسن التواریخ، صفحه ۳۴-۳۸-۴۰۴۰، به اهتمام عبدالحسین نوایی، ۱۳۴۶ خورشیدی
* قزوینی ، یحیی، لب التواریخ، صفحه ۲۳۱۲۳۱، به اهتمام محمدباقر نیرومند، ۱۳۶۳ خورشیدی
* خلاصۀ تاریخ جامع ایران ، جلد دهم ، قراقویونلو، حوری وش احمدی دستگردی
[[رده:حاکمان آق‌قویونلوها]]