تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب»

*کارشناسی ناپیوسته مهندسی معدن (استخراج)
*کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای صنایع نفت))
*کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی
*کارشناسی پیوسته ریاضی کاربردی
*کارشناسی پیوسته شیمی نساجی و علوم الیاف
*کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)
*کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی)
*کارشناسی پیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی (بیومکانیک ورزشی)
 
 
 
=== دانشکده مهندسی صنایع ===
کاربر ناشناس