تفاوت میان نسخه‌های «ایوانکی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
در شاهنامه فردوسی نیز از این شهر نام برده شده است.
وزآن پس همی خوان و می خواستند
 
دگرگونه مجلس بیاراستند
 
ببودند یک هفته با رود و می
 
بزرگان در ایوانِ کِاووس کی
 
۱۲۸

ویرایش