تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

افزودن
(افزودن)
(افزودن)
1-راه قشری نخاعی(Corticospinal Tract)
 
2-راه قشری بصل النخاعی( یا قشری پیازی(Corticobulbar Tract)
 
[[راه هرمی]] (Pyramidal Tract) که همان راه کورتیکواسپاینال می باشد از قشر مغز شروع می شود و برجستگی های پیرامید را در ناحیه بصل النخاع به وجود می آورد.اکثر فیبرهای راه هرمی در ناحیه میان بصل النخاع و نخاع به طرف مقابل بدن می روند.
 
به طور کلی راه هرمی بیشتر روی [[نورون های حرکتی پیشین ]](Anterior Motor Neurons) و [[نورون های واسطه ای]](Interneurones) نخاع ختم می شوند.
 
نورون های حرکتی پیشین نخاع خود دو نوع می باشند:
 
[[*آلفا موتور نورون]](Alpha Motor Neuron)
 
[[*گاما موتور نورون]](Gamma Motor Neuron)
 
آلفا موتور نورون ها به فیبرهای خارج دوکی عضله(Extrafusal Muscle Fibers) می روند و بنابراین در عمل انقباض عضلات اسکلتی نقش دارند.گاما موتور نورون ها فیبرهای داخل دوک عضله(Intrafusal Muscle Fibers) را عصب رسانی می کنند.آلفا موتور نورون ها و گاما موتور نورون ها که در تیغه نهم نخاع قرار گرفته اند تحت تاثیر راههای حرکتی نزولی قرار دارند.
==راههای حرکتی نزولی==