تفاوت میان نسخه‌های «نورون حرکتی فوقانی»

(افزودن)
 
راههای حرکتی نزولی شامل دو راه می باشند:
*دستگاه هرمی(شامل راه هرمی و راه قشری بصل انخاعیالنخاعی)
*[[راههای خارج هرمی]](اکستراEtrapyramidal پیرامیدالTracts)
 
راههای خارج هرمی شامل شش راه می باشند.اگرچه راههای خارج هرمی جزو نورون حرکتی فوقانی به حساب می آیند اما ازنظر بالینی اهمیت کمی دارند{{مدرک}}.در حالیکه راه هرمی به علت نقش مهمی که در فرآیند کنترل حرکت دارد ازنظر بالینی حائز اهمیت است.به همین ترتیب راه قشری بصل النخاعی که در ارتباط با اعصاب مغزی مربوطه می باشد در بیماری های نورولوژی مهم هستند.
 
==بحث نورون حرکتی فوقانی==