تفاوت میان نسخه‌های «مدال کاپلی»

|۱۷۷۹ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||''جایزه‌ای داده نشد''||—||—
|-
|۱۷۸۰ ||[[پرونده:Samuel-Vince.jpg|75px]]||{{sortname|ساموئل| وینس|}}||به خاطر « مقاله‌اش تحت عنوان "بررسی اصول حرکت پیشرونده و چرخشی "که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||<ref name="nla">{{cite web|url=http://www.nla.gov.au/cdview/nla.ms-ms9-15|title=Digital Collections – Manuscripts – Item 15a – 15z, 15(1) – 15(20): Addresses to the Royal Society, London the first on being appointed to the Chair and later addresses on presentations of the Copley Medal, 1778–1796.|publisher=[[National Library of Australia]]|accessdate=2009-01-29}}</ref>
|-
|۱۷۸۱ ||[[پرونده:William Herschel01.jpg|75px]]||{{sortname|ویلیام |هرشل|}}||"For the Communication of his Discovery of a new and singular Star; a discovery which does him particular honour, as, in all probability, this star has been for many years, perhaps ages, within the bounds of astronomic vision, and yet till now, eluded the most diligent researches of other observers"||<ref>{{cite web|url=http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/herschel.html|title=Friedrich William Herschel|publisher=[[Florida State University]]|accessdate=2009-02-07}}</ref>
|۱۷۹۸ ||[[پرونده:Charles Hatchett 2.jpg|75px]]||{{sortname|جرج|شاکبرگ-ایولین}} و
[[چارلز هاچت]]
||«به خاطر «مکاتبات مختلف او با انجمن سلطنتی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.» (اولین)»
"به خاطر «مکاتبات مختلف او با انجمن سلطنتی در مورد شیمی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.» (هاچت)"
||<ref>{{cite web|url=http://oxforddnb.com/view/article/12595?&docPos=55&backToResults=|title=Oxford DNB article:Hatchett, Charles (subscription needed)|year=2004|publisher=Oxford University Press|accessdate=2009-01-29}}</ref>
|-
|۱۷۹۹ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|جان|هلینز|}}||«به خاطر «راه‌حل اثبات شده‌اش برای یک مسئلهٔ مربوط به کیهان‌شناسی فیزیکی و چاپ آن در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] در سال ۱۸۹۸؛ و دیگر مقالات ریاضی‌اش»||<ref>{{cite web|url=http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/zingaz/LondonPeopleH.html#hel|title=British Society for the History of Mathematics|publisher=[[University of Warwick]]|accessdate=2009-01-29}}</ref>
|-
|۱۸۰۰ ||<!-- [[WP:NFCC]] violation: [[پرونده:Edward Charles Howard.gif|75px]] -->||{{sortname|ادوارد چارلز|هاوارد}}||به خاطر «مقاله‌اش در مورد جیوه قابل اشتعال جدید»||<ref>{{cite web|url=http://www.uark.edu/depts/cosmo/publications/pub%20by%20year/1976%20papers/sears%201976.pdf|archive-url=https://wayback.archive-it.org/all/20090320010931/http://www.uark.edu/depts/cosmo/publications/pub%20by%20year/1976%20papers/sears%201976.pdf|dead-url=yes|archive-date=2009-03-20|format=PDF|title=Edward Charles Howard|last=Sears|first=Derek|publisher=University of Arkansas|accessdate=2009-02-03|df=}}</ref>
|-
|۱۸۰۱ ||[[پرونده:Astley Paston Cooper 4.jpg|75px]]||{{sortname|استلی |کوپر|}}||«به خاطر «مقالاتش – در مورد اثراتی که از بین رفتن پردهٔ گوش موجب آن می‌شود؛ به همراه شرحی از یک عمل جراحی برای از بین بردن گونه خاصی از ناشنوایی»||<ref>{{cite web|url=http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/vcdf/detail?coll_id=6888&inst_id=9|title=Cooper, Sir Astley Paston (1768–1841)|publisher=Aim25|accessdate=2009-02-03}}</ref>
|-
|۱۸۰۲ ||[[پرونده:Wollaston William Hyde Jackson color.jpg|75px]]||{{sortname|ویلیام هاید |والستن|}}||"به خاطر «مقالات مختلف او که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد."»||<ref>{{cite web|url=http://chem.ch.huji.ac.il/history/wollaston.html|title=Wollaston|publisher=[[Hebrew University of Jerusalem]]|accessdate=2009-02-08}}</ref>
|-
|۱۸۰۳ ||[[پرونده:Chenevix Richard.jpg|75px]]||{{sortname| ریچارد| چنویکس}}||«به خاطر «مقالات مختلفش در رشته شیمی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]]|| چاپ شد.»|| <ref>{{cite web|url=http://www.platinummetalsreview.com/dynamic/article/view/47-4-175-183|title=PMR: Bicentenary of Four Platinum Group Metals |last=Griffith|first=WP|publisher=Platinum Metals Review|accessdate=2009-02-03}}</ref>
|-
|۱۸۰۴ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|اسمیتسون| تنانت|}}||«به خاطر «کشفیات گوناگون او در زمینه شیمی که در مورد آن‌ها با انجمن مکاتبه کرده بود و در چندین جلد نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»
||<ref>{{cite web|url=http://www.platinummetalsreview.com/dynamic/article/view/48-4-182-189|title=PMR: Bicentenary of Four Platinum Group Metals |last=Griffith|first=WP|publisher=Platinum Metals Review|accessdate=2009-02-03}}</ref>
|-
|۱۸۰۵ ||[[پرونده:Sir Humphry Davy, Bt by Thomas Phillips.jpg|75px]]||{{sortname|همفری |دیوی|}}||«به خاطر «مکاتبات گوناگون او که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||<ref name="od"/>
|-
|۱۸۰۶ ||[[پرونده:Thomas Andrew Knight (1758–1838).jpg|75px]]||{{sortname|توماس اندرو|نایت|}}||«به خاطر «مقالات مختلف او درمورد پوشش گیاهی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||<ref>{{cite web|url=http://www.nal.usda.gov/pgdic/Strawberry/book/boksix.htm|title=Early Breeding in Europe|last=Darrow|first=GM|publisher=[[United States National Agricultural Library]]|accessdate=2009-02-03}}</ref>
|-
|۱۸۰۷ ||[[پرونده:Sir Everard Home 1756–1832.jpg|75px]]||{{sortname|اورارد|هوم|}}||«به خاطر «مقالات مختلف او درمورد کالبدشناسی و فیزیولوژی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||—
|-
|۱۸۰۸ ||[[پرونده:William Henry.jpg|75px]]||{{sortname|ویلیام|هنری|ویلیام هنری (شیمیدان)}}||«به خاطر «مقالات مختلف او که برای جامعه سلطنتی فرستاده شده و در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||—
|-
|۱۸۰۹ ||[[پرونده:Edward_Troughton.jpeg|75px]]||{{sortname|ادوارد|تروتون|}}||«به خاطر «شرحی در مورد روش او برای تقسیم وسایل نجومی که درجلد آخر نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Troughton.html|title=Troughton Summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-01-30}}</ref>
|-
|۱۸۱۰ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||''جایزه‌ای داده نشد''||—||—
|۱۸۱۳ ||[[پرونده:William Thomas Brande 1855.jpg|75px]]||{{sortname|ویلیام توماس|برانده|}}||||—
|-
|۱۸۱۴ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|جیمز|ایوری}}||«به خاطر «مشارکت‌های ریاضی گوناگون او که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.»||<ref>{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Ivory.html|title=Ivory summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-01-30}}</ref>
|-
|۱۸۱۵ ||[[پرونده:David-Brewster.jpg|75px]]||{{sortname|دیوید| بروستر|}}||"به خاطر «مقاله‌اش در مورد پراش نور به وسیله انعکاس آن از اجسام شفاف که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد. "»||<ref>{{cite web|url=http://www-ah.st-andrews.ac.uk/mgstud/reflect/david.html|title=Sir David Brewster (1781–1868)|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-02-05|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20081104232554/http://www-ah.st-andrews.ac.uk/mgstud/reflect/david.html|archivedate=2008-11-04|df=}}</ref>
|-
|۱۸۱۶ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||''جایزه‌ای داده نشد''||—||—
|-
|۱۸۱۷ ||[[پرونده:Henry Kater00.jpg|75px]]||{{sortname|هنری |کاتر|}}||"به خاطر «آزمایش‌هایش روی آونگ"»||<ref>{{cite web|url=http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp02471|title=Henry Kater (1777–1835), Scientist|publisher=National Portrait Gallery|accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۸۱۸ ||[[پرونده:Robert Seppings (1767-1840), by William Bradley.jpg|75px]]||{{sortname|رابرت|سپینگز|}}||"به خاطر «مقالاتش در مورد ساختمان کشتی‌های جنگی که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد."»||—
|-
|۱۸۱۹ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||''جایزه‌ای داده نشد''||—||—
|-
|۱۸۲۰ ||[[پرونده:Hans Christian Ørsted daguerreotype.jpg|75px]]||{{sortname|هانس کریستین |اورستد|}}||"به خاطر «اکتشافات الکترو-مغناطیسیدر او"موردالکترو-مغناطیس»||<ref>{{cite journal|url=http://www.springerlink.com/content/k231425486v66866/|title=SpringerLink – Book Chapter |publisher=[[SpringerLink]]|accessdate=2009-02-08|doi=10.1007/978-1-4020-2987-5_19|journal=Hans Christian Ørsted And The Romantic Legacy In Science|pages=417–432}}</ref>
|-
|۱۸۲۱ ||{{سخ}}[[پرونده:Julia Margaret Cameron - John Herschel (Metropolitan Museum of Art copy, restored)_levels.jpg|75px]]||{{sortname|ادوارد |سابین|}} و
[[جان هرشل]]
||"به خاطر «مکاتباتش با انجمن سلطنتی در مورد پژوهش‌هایی که در آخرین سفر اکتشافی به قطب شمال انجام داده بود. .» (سابین)"
"به خاطر «مقالاتش که در نشریه علمی [[تبادلات فلسفی در جامعه سلطنتی|تبادلات فلسفی]] چاپ شد.» (هرشل)"
||<ref name="her1">{{cite web|url=http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Herschel.html|title=Herschel summary|publisher=University of St Andrews|accessdate=2009-01-30}}</ref>
|-
|۱۸۲۲ ||[[پرونده:William Buckland c1845.jpg|75px]]||{{sortname|ویلیام |باکلند|}}||«به خاطر «مقاله‌اش در مورد فسیل دندان و استخوانهای کرکودیلی که در یک غار کشف شد.»||<ref>{{cite web|url=http://www.tc.umn.edu/~allch001/1815/buckland.htm|title=William Buckland & Reliquae Diluvianae|publisher=[[University of Minnesota]]|accessdate=2009-02-08}}</ref>
|-
|۱۸۲۳ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|جان|پاند|}}||«به خاطر «مکاتبه‌های گوناگون او با انجمن سلطنتی»||—
|-
|۱۸۲۴ ||[[پرونده:No image.svg|75px]]||{{sortname|جان|برینکلی}}||«به خاطر« مکاتبه‌های گوناگون او با انجمن سلطنتی»||<ref>{{cite web|url=http://www.dcs.warwick.ac.uk/bshm/zingaz/D.html|title=The British Society for the History of Mathematics |publisher=The British Society for the History of Mathematics |accessdate=2009-02-05}}</ref>
|-
|۱۸۲۵ ||[[پرونده:Arago Francois portrait.jpg|75px]]{{سخ}}[[پرونده:Peter Barlow(math).jpg|75px]]||{{sortname|فرانسوا| آراگو|}} و [[پیتر بارلو]]||"For the Discovery of the Magnetic Properties of substances not containing Iron. For the Discovery of the power of various bodies, principally metallic, to receive magnetic impressions, in the same, though in a more evanescent manner than malleable Iron, and in an infinitely less intense degree. (Arago)"