سال‌های ابری (مجموعه تلویزیونی): تفاوت میان نسخه‌ها