باز کردن منو اصلی

تغییرات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
|logo_caption=Ministry_of_cultural_heritage_tourism_and_handicrafts-Logo.png
|formed=۱۴ مرداد ۱۳۹۸
|preceding1=سازمان ایرانگردیمیراث فرهنگی، صنایع دستی و جهانگردیگردشگری{{سخ}}سازمان میراث فرهنگی کشور
|dissolved=۱۴ مرداد ۱۳۹۸
|jurisdiction=[[ایران]]
کاربر گمنام