تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: افزودن مطلب و تصحیح اشتباه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(←‏امکانات آموزشی و پژوهشی: افزودن مطلب و تصحیح اشتباه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* کتابخانه
*قرائت خانه ی مجهز
* ۱ سایت کامپیوتر(در لابیضلع جنوبی ساختمان جدیدقدیم)
* فصلنامه
* مرکز مطالعات عالی بین‌المللی
۳

ویرایش