تفاوت میان نسخه‌های «آنارکو کمونیسم»

جز
ابرابزار
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Anarcho-communism»)
 
جز (ابرابزار)
'''آناركوآنارکو كمونيسمکمونیسم'''، كهکه از آن با عنوان‌های '''كمونيسمکمونیسم آنارشیستی'''،<ref>{{Cite book|title=The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution|last=Bolloten|first=Burnett|year=1991|publisher=UNC Press Books|isbn=978-0-8078-1906-7|page=65|url=https://books.google.com/books?id=-VarDLHA3_YC&pg=PA65&dq=%22libertarian+communism%22&q=%22libertarian%20communism%22|accessdate=2011-03-25}}</ref> '''آنارشیسم كمونيستیکمونیستی'''،<ref>[http://theanarchistlibrary.org/library/wendy-mcelroy-the-schism-between-individualist-and-communist-anarchism "The Schism Between Individualist and Communist Anarchism"] by [[Wendy McElroy]].</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". "Anarchist communism - an introduction" by Jacques Roux.</ref> '''كمونيسمکمونیسم آزاد''' و '''كمونيسمکمونیسم لیبرتارین''' نيزنیز یاد می‌شود<ref>According to anarchist historian [[ماکس نتلاو|Max Nettlau]], the first use of the term "libertarian communism" was in November 1880, when a French anarchist congress employed it to more clearly identify its doctrines. {{Cite book|title=A Short History of Anarchism|last=Nettlau|first=Max|authorlink=Max Nettlau|year=1996|publisher=Freedom Press|isbn=978-0-900384-89-9|page=145}}</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". [http://libcom.org/thought/anarchist-communism-an-introduction "Anarchist communism - an introduction"] by Libcom.org.</ref><ref>"The terms libertarian communism and anarchist communism thus became synonymous within the international anarchist movement as a result of the close connection they had in Spain (with libertarian communism becoming the prevalent term)". [http://www.fdca.it/fdcaen/historical/vault/ancom-libcom.htm "Anarchist Communism & Libertarian Communism" by Gruppo Comunista Anarchico di Firenze. from "L'informatore di parte", No.4, October 1979, quarterly journal of the Gruppo Comunista Anarchico di Firenze].</ref><ref>"The 'Manifesto of Libertarian Communism' was written in 1953 by Georges Fontenis for the Federation Communiste Libertaire of France. It is one of the key texts of the anarchist-communist current". [http://libcom.org/library/manifesto-of-libertarian-communism-georges-fontenis "Manifesto of Libertarian Communism"] by Georges Fontenis.</ref><ref>"In 1926 a group of exiled Russian anarchists in France, the Delo Truda (Workers' Cause) group, published this pamphlet. It arose not from some academic study but from their experiences in the 1917 Russian revolution". [http://www.nestormakhno.info/english/platform/org_plat.htm "The Organizational Platform of the Libertarian Communists"] by Delo Truda.</ref> [[فلسفه سیاسی|فلسفه‌ای سياسيسیاسی]] و یکی از مکاتب فکری آنارشیستی است که مدافع الغاء [[دولت]]، [[سرمایه‌داری|سرمایه داری]]، [[کار مزدی|دستمزد کارگری]] و [[مالکیت خصوصی]] است (ضمن احترام به [[اموال منقول|دارایی شخصی]]، همراه با کالاها و خدمات تحت مالکیت جمعی).
 
== منابع ==
'''آناركو كمونيسم'''، كه از آن با عنوان‌های '''كمونيسم آنارشیستی'''،<ref>{{Cite book|title=The Spanish Civil War: revolution and counterrevolution|last=Bolloten|first=Burnett|year=1991|publisher=UNC Press Books|isbn=978-0-8078-1906-7|page=65|url=https://books.google.com/books?id=-VarDLHA3_YC&pg=PA65&dq=%22libertarian+communism%22&q=%22libertarian%20communism%22|accessdate=2011-03-25}}</ref> '''آنارشیسم كمونيستی'''،<ref>[http://theanarchistlibrary.org/library/wendy-mcelroy-the-schism-between-individualist-and-communist-anarchism "The Schism Between Individualist and Communist Anarchism"] by [[Wendy McElroy]].</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". "Anarchist communism - an introduction" by Jacques Roux.</ref> '''كمونيسم آزاد''' و '''كمونيسم لیبرتارین''' نيز یاد می‌شود<ref>According to anarchist historian [[ماکس نتلاو|Max Nettlau]], the first use of the term "libertarian communism" was in November 1880, when a French anarchist congress employed it to more clearly identify its doctrines. {{Cite book|title=A Short History of Anarchism|last=Nettlau|first=Max|authorlink=Max Nettlau|year=1996|publisher=Freedom Press|isbn=978-0-900384-89-9|page=145}}</ref><ref>"Anarchist communism is also known as anarcho-communism, communist anarchism, or, sometimes, libertarian communism". [http://libcom.org/thought/anarchist-communism-an-introduction "Anarchist communism - an introduction"] by Libcom.org.</ref><ref>"The terms libertarian communism and anarchist communism thus became synonymous within the international anarchist movement as a result of the close connection they had in Spain (with libertarian communism becoming the prevalent term)". [http://www.fdca.it/fdcaen/historical/vault/ancom-libcom.htm "Anarchist Communism & Libertarian Communism" by Gruppo Comunista Anarchico di Firenze. from "L'informatore di parte", No.4, October 1979, quarterly journal of the Gruppo Comunista Anarchico di Firenze].</ref><ref>"The 'Manifesto of Libertarian Communism' was written in 1953 by Georges Fontenis for the Federation Communiste Libertaire of France. It is one of the key texts of the anarchist-communist current". [http://libcom.org/library/manifesto-of-libertarian-communism-georges-fontenis "Manifesto of Libertarian Communism"] by Georges Fontenis.</ref><ref>"In 1926 a group of exiled Russian anarchists in France, the Delo Truda (Workers' Cause) group, published this pamphlet. It arose not from some academic study but from their experiences in the 1917 Russian revolution". [http://www.nestormakhno.info/english/platform/org_plat.htm "The Organizational Platform of the Libertarian Communists"] by Delo Truda.</ref> [[فلسفه سیاسی|فلسفه‌ای سياسي]] و یکی از مکاتب فکری آنارشیستی است که مدافع الغاء [[دولت]]، [[سرمایه‌داری|سرمایه داری]]، [[کار مزدی|دستمزد کارگری]] و [[مالکیت خصوصی]] است (ضمن احترام به [[اموال منقول|دارایی شخصی]]، همراه با کالاها و خدمات تحت مالکیت جمعی).
{{پانویس}}
== پیوند به بیرون ==
* [http://www.anarkismo.net/ Anarkismo.net] - اخبار کمونیستی آنارشیستی که سازمان‌های [[پلتفرمیسم|پلتفرمیستی]] با بحث و نظریه‌هایی از سراسر جهان آن‌راآن را تهیه می‌کنند.
* [http://libcom.org/ libcom.org] - خانهٔ آنارشیسم و کمونیسم لیبرتارین در انگلستان
* [http://www.theanarchistlibrary.org/topics/anarcho_communist.html متون آنارکوکمونیسم در کتابخانه آنارشیستی]
* [http://vimeo.com/30571222 کروپوتکین: انقلاب آینده] - مستندی کوتاه برای معرفی ایده کمونیسم آنارشیستی به زبان خود کروپوتکین
 
; آرشیو نظریه‌پردازان آنارکو کمونیست
== لینک های خارجی ==
{{فهرست چندستونی|
 
{{فهرست چندستونی|* [http://www.theanarchistlibrary.org/authors/Alexander_Berkman.html Alexander Berkman]
* [http://www.anarkismo.net/ Anarkismo.net] - اخبار کمونیستی آنارشیستی که سازمان‌های [[پلتفرمیسم|پلتفرمیستی]] با بحث و نظریه‌هایی از سراسر جهان آن‌را تهیه می‌کنند.
* [http://libcom.org/ libcom.org] - خانهٔ آنارشیسم و کمونیسم لیبرتارین در انگلستان
* [http://www.theanarchistlibrary.org/topics/anarcho_communist.html متون آنارکوکمونیسم در کتابخانه آنارشیستی]
* [http://vimeo.com/30571222 کروپوتکین: انقلاب آینده] - مستندی کوتاه برای معرفی ایده کمونیسم آنارشیستی به زبان خود کروپوتکین
 
; آرشیو نظریه‌پردازان آنارکو کمونیست
{{فهرست چندستونی|* [http://www.theanarchistlibrary.org/authors/Alexander_Berkman.html Alexander Berkman]
* [http://www.theanarchistlibrary.org/authors/Luigi_Galleani.html Luigi Galleani]
* [http://www.theanarchistlibrary.org/authors/Emma_Goldman.html Emma Goldman]
[[رده:مکاتب اقتصادی]]
[[رده:کمونیسم]]
[[رده:ضد سرمایه‌داریضدسرمایه‌داری]]
[[رده:آنارشیسم بر پایه نوع]]
[[رده:آنارکو-کمونیسم]]