باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
حذف الگو در دست ویرایش و تمیزکاری
{{در دست ویرایش}}
 
{{pp-semi-indef|small=yes}}
{{جعبه اطلاعات امام شیعه