تفاوت میان نسخه‌های «کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲»

{| {{جدول شمارش مدال‌ها|class=wikitable sortable}}
|-
|۱||align=right|{{flagIOC|RUS|تابستانی ۲۰۱۲}}||۴||۲۳||۵۴||۱۱
|-
|۲||align=right|{{flagIOC|IRI|تابستانی ۲۰۱۲}}||۳۴||۱||۲۱||۶
|-
|۳||align=right|{{flagIOC|JPN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۳۴||۰||۲||۵۶
|-
|۴||align=right|{{flagIOC|AZE|تابستانی ۲۰۱۲}}||۲||۲||۲۳||۶۷
|-
|rowspan=1|۵||align=right|{{flagIOC|USA|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱۲||۰||۲۳||۳۵
|-
|۶||align=right|{{flagIOC|UZBCUB|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۱۰||۲۱
|-
|rowspan=2|۷||align=right|{{flagIOC|CUBKOR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱||۰||۰||۱
|-
|۸||align=right|{{flagIOC|KORGEO|تابستانی ۲۰۱۲}}||۱۰||۰۲||۰۳||۱۵
|-
|۹||align=right|{{flagIOC|GEOHUN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۳۱||۲||۵۳
|-
|rowspan=3|۱۰||align=right|{{flagIOC|ARM|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۱||۲
|align=right|{{flagIOC|CAN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۱||۲
|-
|align=right|{{flagIOC|HUNIND|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱۰||۱||۲۱
|-
|rowspan=56|۱۳||align=right|{{flagIOC|BUL|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۰||۱
|-
|align=right|{{flagIOC|CHN|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۰||۱
|align=right|{{flagIOC|PUR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۱||۰||۱
|-
|rowspan=2|۱۸||align=right|{{flagIOC|KAZUKR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰۱||۲۰||۲۱
|-
|۱۹||align=right|{{flagIOC|SWEKAZ|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۲۴||۲۴
|-
|rowspan=9|۲۰||align=right|{{flagIOC|COLSWE|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱۲||۱۲
|-
|rowspan=9|۲۱||align=right|{{flagIOC|FRACOL|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|-
|align=right|{{flagIOC|INDFRA|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|-
|align=right|{{flagIOC|LTU|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|align=right|{{flagIOC|TUR|تابستانی ۲۰۱۲}}||۰||۰||۱||۱
|-
!colspan=2| Totalمجموع || ۱۶۱۸ || ۱۶۱۸ || ۳۲۳۶ || ۶۴۷۲
|}