تفاوت میان نسخه‌های «مارکو رویس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
|-
|۲۰۱۹-۲۰۲۰
|۹
|۵
|۱
|۱
|۲
|۰
|۱
|۰
!|۱۳
|
|۶
|-
! colspan="3" |جمع
!۱۷۲
!۱۶۳
!۸۵
!۸۰
!۲۳
!۲۲
!۱۰
!۵۵
!۵۳
!۲۶
!۲۵۳
!۱۲۳
!۲۴۰
!۱۱۷
|-
! colspan="3" rowspan="1" |مجموع
!۳۱۲
!۳۰۳
!۱۲۶
!۱۲۱
!۳۳
!۳۲
!۱۴
!۱۳
!۵۵
!۵۳
!۲۶
!۴۰۴
!۱۶۸
!۳۹۱
!۱۶۲
|}