تفاوت میان نسخه‌های «سید ابوالقاسم خویی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
 
* از جمله شاگردان مشهور او در بین علما و [[روحانیون شیعه]] می‌توان به [[سید محمد باقر صدر]] از اصولیون مشهور شیعی، [[سید علی سیستانی]] [[مرجع تقلید]] کنونی شیعی، [[حسین وحید خراسانی]] و [[سید تقی طباطبایی قمی]] و… اشاره کرد.باوجودتعداد زیاد شاگردان وسابقه طولانی درتدریس اما سید ابوالقاسم خوئی در متن تعداد کمی از اجازاتی که به شاگردانشان داده انداند، فرد مورد نظر را به عنوان شاگرد خویش معرفی کرده و به صراحت به این موضوع وبا عنوان حضور در ابحاث علمی وفقهی اینجانب اشاره کرده اند مانند اجازات اجتهادی سید علی سیستانی وشیخ میرزا علی فلسفی واجازات روائی شیخ محمد حسن محمدی بجنوردی وتعداد معدودی از دیگر شاگردان
 
فهرست شاگردان وی: