بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== کشورهای شرکت کننده ==
{{col-begin}}
{{colCol-break2}}
*{{flagIOC2|AFG|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Afghanistan|۱۹۳۱}}
*{{flagIOC2|BIR|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Taiwan|name=Republic of China}}
*{{flagIOC2|CEY|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Hong Kong|۱۹۵۹}}
*{{flagIOC2|HKG|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|India}}
*{{flagIOC2|IND|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Indonesia}}
*{{flagIOC2|INA|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Iran|۱۹۶۴}}
*{{flagIOC2|IRI|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
{{col-break}}
*{{flagIOC2|ISR|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Israel}}
*{{flagIOC2|JPN|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Japan}}
{{Col-2}}
* {{flag|South Korea|name=Korea}}
*{{flagIOC2|MAS|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Malaysia}}
*{{flagIOC2|NEP|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Burma|۱۹۴۸}}
*{{flagIOC2|PAK|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Nepal}}
*{{flagIOC2|PHI|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
{{col-break}}
*{{flagIOC2|ROC|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Pakistan}}
*{{flagIOC2|SGP|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Philippines|۱۹۱۹}}
*{{flagIOC2|KOR|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Singapore}}
*{{flagIOC2|VNM|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Ceylon|۱۹۵۱}}
*{{flagIOC2|THA|بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶}}
* {{flag|Thailand}}
* {{flag|South Vietnam}}
{{col-end}}