تفاوت میان نسخه‌های «فعل ربطی»

'''فعل ربطی''' یا '''فعل اسنادی''' فعلی است که نشان‌دهندهٔ رابطهٔ میان [[نهاد (دستور زبان)|نهاد]] و [[گزاره (دستور زبان)|گزاره]] است.<ref>واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا.پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب</ref>
فعلی ربطی فعلی است که معنایش به‌وسیله صفت اسنادی یا کلمه‌ای که جانشین آن است، تمام شود؛ مانند: «ابن‌سینا دانشمند بود»، «فریدون را خردمند می‌پنداشتم». صفت یا کلمه‌ای که معنی فعل ربطی را تمام می‌کند نیز مسند یا مکمل نام دارد.<ref>فرشیدورد، خسرو؛ دستور مفصل امروز، سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲. ۴۴۵–۴۴۴.</ref>
 
افعالی مثل «است، بود، شد، گشت، گردید، شود، باشد، باد، هست، نیست و…» فعل ربطی محسوب می‌شوند.<ref>''ظرفیت فعل و ساخت‌های بنیادین جمله در فارسی امروز''، [[امید طبیب‌زاده]]، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۵.</ref>
کاربر گمنام