تفاوت میان نسخه‌های «دازاین»

(حذف محتوای خودنوشته کاربر)
== مفهوم ==
 
دازاین یک مفهوم اساسی در فلسفهٔ [[اگزیستانسیالیسم]] [[مارتین هایدگر]] به خصوص در کتاب معروف وی، [[هستی و زمان]] می‌باشداست.
 
هایدگر عبارت دازاین را برای اشاره به تجربهٔ «بودن» که مختص به انسان است استفاده،استفاده می‌کرد. بدین معنی که دازاین یک شکل از بودن می‌باشداست که از مسائلی همچون «شخص»، «مرگ» و معضل یا پارادوکس «زندگی در ارتباط با دیگر انسان‌ها درحالی که در نهایت با خود تنها می‌باشداست»، آگاه استبوده و باید با آن‌ها مواجه شود.
 
[مارتین هایدگر (Heidegger,Martin-1889-1976) از دازاین (Dasein) سخن گفته و منظور او از این عنوان همان چیزی است که می‌توان آن را  (کون فی العالَم)  خواند ، اساساً هستی انسان در عالَم است و عالَم هرگز از انسان جدا و منفصل نمی‌گردد.<ref>ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ''دفتر عقل و آیت عشق''،جلد سوم- صفحه 73 ،تهران:انتشارات طرح نو چاپ دوم 1389</ref>
[[عبدالکریم رشیدیان]] در ترجمه خود از کتاب هستی و زمان واژه «Dasein» را ترجمه نمی‌کند و به صورت «دازاین» می‌آورد.
 
بابک احمدی، در کتاب خود «هایدگر و تاریخ هستی» در مورد واژه دازاین می نویسد: عنوانی که است که هایدگر در مورد وجود انسان، همچون یگانه هستنده ای که می تواند به معنای هستی بیندیشید، به کار می برد.
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس