تفاوت میان نسخه‌های «بیس(سیکلوپنتادی‌انیل)تیتانیوم(III) کلرید»