سیال غیرنیوتنی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
{{-}}
==دسته بندی سیالات غیرنیوتونی==
بهبه‌ صورتطور کلی سیالات غیرنیوتونی به دو دسته یدسته‌ی وابسته به زمان اعمال نیرو و مستقل از زمان اعمال نیرو تقسیم میشوندمی‌شوند.
 
سیالات غیرنیوتونی وابسته به زمان اعمال نیرو : الف)سیالات رئوپکتیک ب) تیکسوتروپیک
 
سیالاتی هستند که گرانروی انهاآنها هنگام وارد شدن نیرو و تنش برشی در طول زمان تغییر میکندمی‌کند.
 
 
 
سیالات غیرنیوتونی مستقل از زمان اعمال نیزو نیرو: الف) سیالات دیلاتانت ب) شبه پلاستیک هاشبه‌پلاستیک‌ها جج‌) بینگهام
 
گرانروی انهاآنها مستقل از زمان اعمال تنش برشی می باشدمی‌باشد و تنها به بزرگی نیرو و تنش برشی بستگی دارد.
 
==سیالات غیرنیوتونی وابسته به زمان==
۲۹

ویرایش