سیال غیرنیوتنی: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
الف)رئوپکتیک Rheopectic
 
ویسکوزیتهگرانروی انهاآنها افزایشی است یعنی درطولدر طول زمان اعمال نیرو و تنش افزایش می یابدمی‌یابد.
 
یعنی در هنگام اعمال نیرو باید مدتی از زمان سپری شود تا اثرات انآن مشخص شده و درنتیجه یدرنتیجه‌ی تنش اعمالی سیال سفت شده و گرانروی انآن زیاد شود. درحالیدر حالی که اگر نیرویی به طور ناگهانی وارد شود سیال تغییری نمیکندنمی‌کند.
 
یک نکتهنکته‌ی مهم راجع به سیالات رئوپکتیک این است که در این مواد برای ثابت نگه داشتن نرخ کرنش با گذشت زمان،بایدزمان، باید تنش برشی نیز افزایش یابد. درواقع به علت افزایش گرانروی درصورتی که تنش برشی نیز با گذشت زمان افزایش یابد ،میتوان،می‌توان نرخ کرنش را ثابت نگه داشت.
 
نکتهنکته‌ی دیگر این است که درواقعدر واقع برای اینگونهاین‌گونه سیالات مانند جامدات میتوانمی‌توان یک حافظهحافظه‌ی تنشی درنظردر نظر گرفت که مقدار ویسکوزیتهگرانروی انهاآنها در یک جریان و با گذشت زمان افزایش می یابدمی‌یابد.
 
مثال:جوهر پرینتر
1)جوهر پرینتر
 
2)خامه.:هنگامی که خامه را درمدتدر مدت زمان مناسبی به هم میزنیممی‌زنیم و به انآن نیرو وارد میکنیممی‌کنیم گرانروی ان آن افزایش می یابدمی‌یابد.
 
 
 
 
ب) تیکسوتروپیک Tixotropic
 
نوع دوم از سیال هایسیال‌های وابسته به زمانزمان، سیال تیکسوتروپیک می باشدمی‌باشند که خواصی عکس خواص سیال هایسیال‌های رئوپکتیک دارند . یعنی با اعمال نیرو در طول زمان گرانروی انهاآنها کاهش می یابدمی‌یابد.پس می توانمی‌توان دریافت که برای ثابت نگه داشتن نرخ کرنش در طول زمان برای این نوع سیالاتسیالات، ،بهبه علت کاهش گرانروی با گذشت زمان، باید تنش برشی نیز کاهش یابد.
 
مثالی قابلقابل‌ درک از این نوع سیالات عسل است. اگر عسل برای مدت طولانی استفاده نشود گرانروی انآن افزایش یافته و عسل سفت میشودمی‌شود. اما اگر در مدت زمان مناسبی به هم زده شود، روان شده و گرانروی انآن کاهش می یابدمی‌یابد.
 
==سیالات غیرنیوتونی مستقل از زمان ==
۲۹

ویرایش