گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
'''گایا''' اولین الههٔ زمین بود. زمین خودنیز در آغاز خدایی بود به نام '''گه''' یا '''گایا''' این خدامادری شکیباو بخشنده به‌شمار می‌رفت.<ref>{{پک|دورانت|۱۳۷۶|ک=تاریخ تمدن یونان|ص=۱۹۹}}</ref>گایادر واقع خودِ زمین است. همیشه ازطبیعت به عنوان جنس مؤنث یاد می‌شود. در اسطورهٔ آفرینش یونانی چنان‌که هزیود روایت می‌کند گایااز خائوس (خلأ وآشفتگی پیش ازآفرینش) برآمد. طبق بسیاری از روایات اواولین موجودی بود که از دل خائوس به وجود آمد. گایا، اورانوس (بهشت یا آسمان) رازاد. [[اورانوس]] فرمانروای برتر جهان گردید و تحت تأثیر [[اورس]] با گایا ازدواج کردو براثر هماغوشی با گایا، گایا (زمین) حامله شد.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳}}</ref> هنگامی که زئوس به قدرت رسید تصمیم گرفت قدرت و اختیارات کرونوس را به اختیار خود دراورد بنابراین با متیس مشورت کرد و به راهنمایی متیس معجونی به کرونوس خوراند که وی تمام فرزندان خود را بلعیده بود مجددا به دنیااورد. زئوس به کمک برادرانش و خواهرانش که مجددا به دنیا آمده بودند، بر کرونوس و تیتانها حمله بردو بالاخره پس از ده سال جنگ،زئوس و خدایان المپی فائق شده تیتان هاراازآسمان طرد کردند.زئوس برای رسیدن به این پیروزی با کمک گایا،سیکلوپ هاو سایر موجودات عجیب را که کرونوس در تارتار زندانی کرده بود،آزاد ساخت،به این ترتیب که campe نگهبان آنهاراکشت.
demeter دمتر مادر_زمین،و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد.وی دختر کرونوس و رئا و دومین اولاد آنهاست، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه ایی و مذهبی داشت نباید باگایا عنصر اولیه ایی که خدایان از آن به وجود امدند اشتباه شود.
==فرزندان گایا==
ازهمسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref>تی تان وساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنها برای ساتورن برتری قائل بودو نتیجه آن شد که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتا روزی حکومت به تیتان برسدو ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان هاو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردو همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااو کشتی بگیرندو پس ازآنکه آنهارا شکست داده و می‌کشت، ازبقایای اموال آنها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد.آنته، مادام که بامادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتی گرفته و اورا بر سر اززمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتانهابودند. ۶پسر و۶دختر. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
۴۸

ویرایش