تفاوت میان نسخه‌های «لیگ جهانی والیبال ۱۹۹۵»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–1۳–۱|{{vb|KOR}}|۱۵–۴|۱۲–۱۵|۱۵–۷|۱۵–۹|-|۵۷–۳۵}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–0۳–۰|{{vb|RUS}}|۱۵–۹|۱۵–۸|۱۵–۵|-|-|۴۵–۲۲}}
{{Vb res 2|۴ ژوئیه|'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–0۳–۰|{{vb|BUL}}|۱۵–۵|۱۵–۸|۱۵–۱۳|-|-|۴۵–۲۶}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vb-rt|BUL}}'''|3–0۳–۰|{{vb|KOR}}|۱۵–۶|۱۵–۴|۱۵–۶|-|-|۴۵–۱۶}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–0۳–۰|{{vb|CUB}}|۱۵–۱۳|۱۵–۱۰|۱۵–۹|-|-|۴۵–۳۲}}
{{Vb res 2|۵ ژوئیه|'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–1۳–۱|{{vb|RUS}}|۱۵–۴|۱۳–۱۵|۱۵–۸|۱۵–۱۱||۵۸–۳۸}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vb-rt|RUS}}'''|3–0۳–۰|{{vb|BUL}}|۱۵–۱۰|۱۵–۱۰|۱۵–۲|-|-|۴۵–۲۲}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vb-rt|CUB}}'''|3–1۳–۱|{{vb|KOR}}|۱۴–۱۶|۱۵–۶|۱۵–۶|۱۵–۶||۵۹–۳۴}}
{{Vb res 2|۶ ژوئیه|'''{{vb-rt|ITA}}'''|3–2۳–۲|{{vb|BRA}}|۱۵–۱۱|۱۰–۱۵|۱۵–۱۲|۱۰–۱۵|۱۵–۱۱|۶۵–۶۴}}
|}
 
 
{{Vb res start 2}}
{{Vb res 2|۸ ژوئیه|'''{{vb-rt|BUL}}'''|3–2۳–۲|{{vb|CUB}}|۱۱–۱۵|۱۰–۱۵|۱۵–۱۳|۱۵–۸|۲۵–۲۳|۷۶–۷۴}}
{{Vb res 2|۸ ژوئیه|'''{{vb-rt|RUS}}'''|3–1۳–۱|{{vb|ITA}}|۵–۱۵|۱۶–۱۴|۱۵–۱۳|۱۵–۷|-|۵۱–۴۹}}
{{Vb res 2|۸ ژوئیه|'''{{vb-rt|BRA}}'''|3–0۳–۰|{{vb|KOR}}|۱۵–۱۰|۱۵–۵|۱۵–۱۲|-|-|۴۵–۲۷}}
|}