تفاوت میان نسخه‌های «تپه‌ها چشم دارند (فیلم ۲۰۰۶)»