گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
demeter دمتر مادر_زمین،و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد.وی دختر کرونوس و رئا و دومین اولاد آنهاست، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه ایی و مذهبی داشت نباید باگایا عنصر اولیه ایی که خدایان از آن به وجود امدند اشتباه شود.هنگامی که [[متیس]] آبستن بود ،گایاو اورانوس به زئوس خبر دادند که ازاو فرزندی متولد خواهدشد که وی رااز سلطنت محروم خواهد کردبنابراین زئوس،به راهنمایی گایا متیس را بلعید و پس ازچندی آتنارا بدنیاآورد.<ref>{{پک|گریمال|1347|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=245}}</ref>
==فرزندان گایا==
ازهمسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref>تی تان وساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنها برای ساتورن برتری قائل بودو نتیجه آن شد که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتا روزی حکومت به تیتان برسدو ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان هاو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردو همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااو کشتی بگیرندو پس ازآنکه آنهارا شکست داده و می‌کشت، ازبقایای اموال آنها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد.آنته، مادام که بامادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتی گرفته و اورا بر سر اززمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتانهابودند. ۶پسر و۶دختر. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
گایابافرزند خود اورانوس همبسترشد و ۱۲فرزندبه دنیاآورد. اورانوس ازهمهٔ فرزندان خود متنفر بودو ازآنها می‌ترسید آن هارادر '''تارتاروس'''(دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه ای بودکه [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئادر آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شدو به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنندولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسی به اوداد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهان کردوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردو عقیمش کردوعضوتناسلی اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکند. ازقطرات خونی که از گایاافتاد. گیگانتها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِ برآمده ازاندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو[[افرودیت]] زاده شد. اورانوس و گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ای در اساطیر یونانی نبودندو درآیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
۴۸

ویرایش