تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadget-dropdown-menus-pagestyles.css»

صفحه‌ای تازه حاوی «←‏** VECTOR **: ←‏User menu: .client-js .skin-vector.ns-2 #p-views, .client-js .skin-vector.ns-3 #p-views, .client-js > .skin-vector.m...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «←‏** VECTOR **: ←‏User menu: .client-js .skin-vector.ns-2 #p-views, .client-js .skin-vector.ns-3 #p-views, .client-js > .skin-vector.m...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)