تفاوت میان نسخه‌های «مدیاویکی:Gadgets-definition»

به روز کردن ابزار منوی پایین‌رونده
(Maintenance: mw:RL/MGU - Updated deprecated module name)
(به روز کردن ابزار منوی پایین‌رونده)
 
* Extra-Editbuttons[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default|rights=minoredit]|Extra-Editbuttons.js|Extra-Editbuttons-persiantools.js|Extra-Editbuttons-persianwikitools.js|Extra-Editbuttons-dictionary.js|Extra-Editbuttons-autoed.js|Extra-Editbuttons-botworks.js
* UserMessages[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|type=general]|UserMessages.js|UserMessages.css
* dropdown-menus[ResourceLoader|typedependencies=general]mediawiki.api,mediawiki.util,user.options|peers=dropdown-menus.js-pagestyles]|dropdown-menus.cssjs
* dropdown-menus-pagestyles[hidden]|dropdown-menus-pagestyles.css
* Edittools[ResourceLoader|default|type=general]|Edittools.js|Edittools.css
* BotTools[ResourceLoader|rights=move|dependencies=mediawiki.util]|BotTools.js