گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

 
==سیب های زرین همسرپدها==
هنگام وصلت هرابازئوس، زمین ( گایا) مقداری سیب زرین،بهزرین، به عنوان هدیه عروسی،بهعروسی، به وی تقدیم داشت. این سیب هاسیب‌ها به نظر هرا،چنانهرا، چنان زیبا جلوه کردند که وی آنهاآن‌ها رادررا در باغ خود، نزدیک کوهستان اطلس کاشت و دختران اطلس عادت داشتند که به آن باغ آمده و میوه هایمیوه‌های آن را به یغما ببرند.محافظت ازاین درختها به عهده ی اژدهائی که یکصد سرداشت و از [[تیفون]] و اکیدنا بدنیاآمده و جاودانی بود، گذاشته شد.هرا سه الهه ی شب رانیز به مراقبت آن باغ گماشت.و آنقدر هرااز آنها خوشش آمد که آنهارا در باغ کنار خودocean کاشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۴۷|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۳۹۲}}</ref>
 
==عصر طلائی==
۱۴٬۱۸۹

ویرایش