گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

demeter دمتر مادر_زمین و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد. وی دختر کرونوس، رئا و دومین اولاد آن‌ها است، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه‌ایی و مذهبی داشت نباید با گایا عنصر اولیه‌ایی که خدایان از آن به وجود آمدند اشتباه شود. هنگامی که [[متیس]] آبستن بود، گایا و اورانوس به زئوس خبر دادند که از او فرزندی متولد خواهد شد که او را از سلطنت محروم خواهد کرد؛ بنابراین زئوس، به راهنمایی گایا، متیس را بلعید و پس از چندی آتنا را بدنیا آورد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۴۷|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۲۴۵}}</ref>
==فرزندان گایا==
ازهمسریاز همسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref> تی تان وساتورنو ساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آنهاآن‌ها برای ساتورن برتری قائل بودوبود و نتیجه آن شد این که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیایدتانیاید تا روزی حکومت به تیتان برسدوبرسد و ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتانژتان‌ها هاوو پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبردومیبرد و همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که بااوبا او کشتی بگیرندوبگیرند و پس ازآنکهاز آنهاراآنکه آن‌ها را شکست داده و می‌کشت، ازبقایایاز بقایای اموال آنها،آن‌ها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد. آنته، مادام که بامادربا مادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست ناپذیرشکست‌ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، بااوکشتیبا او کشتی گرفته و اورااو را بر سر اززمیناز زمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتانهابودندتیتان‌ها بودند. ۶پسر۶ پسر و ۶دختر و۶دخترداشتند. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین"بود. وی را گاهی بانامterramaterکه باگایاو بة النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه هاگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردو فرزندی ۱۰۰دست به نام هکاتونچیرس.
گایابافرزند خود اورانوس همبسترشد و ۱۲فرزندبه دنیاآورد. اورانوس ازهمهٔ فرزندان خود متنفر بودو ازآنها می‌ترسید آن هارادر '''تارتاروس'''(دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه ای بودکه [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئادر آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شدو به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنندولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسی به اوداد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهان کردوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردو عقیمش کردوعضوتناسلی اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکند. ازقطرات خونی که از گایاافتاد. گیگانتها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِ برآمده ازاندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو[[افرودیت]] زاده شد. اورانوس و گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ای در اساطیر یونانی نبودندو درآیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد هرامتهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادر اسمانها زندگی میکردندو شش پسر بنام تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هی پریون،ژاپت،کرنوس و شش دختر بنام تیتان:ته تیس،ته ئی آ،تمیس،منه موزین ،فوبه و رئا بودند.<ref>{{پک|فاطمی|1375|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=26}}</ref>
 
==تولد زمین==
به نظر آریستوفان شب، زمین _هوا و آسمان وجود نداشتند ولی از بطن «ارب» جهش نطفه «ارس» خدای عشق یونانی‌ها بوجود آمد. در قدیمی‌ترین تئوگنی که نسب خدایان است [[ارس]] یا آسور همزمان با زمین مستقیماً از کائو تولد یافت و بیضه ایکه شب بوجود آورد و چون دو نیمه آن قابل تقسیم نبودند قسمتی «زمین» و سرپوش آن «آسمان» را تشکیل داد.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۹}}</ref>
۱۴٬۱۸۹

ویرایش