گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

demeter دمتر مادر_زمین و از دومین خاندان خدایان المپی میباشد. وی دختر کرونوس، رئا و دومین اولاد آن‌ها است، وی بعد از هرا و همزمان با hestia بدنیاآمد. وی که شخصیتی در عین حال، افسانه‌ایی و مذهبی داشت نباید با گایا عنصر اولیه‌ایی که خدایان از آن به وجود آمدند اشتباه شود. هنگامی که [[متیس]] آبستن بود، گایا و اورانوس به زئوس خبر دادند که از او فرزندی متولد خواهد شد که او را از سلطنت محروم خواهد کرد؛ بنابراین زئوس، به راهنمایی گایا، متیس را بلعید و پس از چندی آتنا را بدنیا آورد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۴۷|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۲۴۵}}</ref>
==فرزندان گایا==
از همسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref> تی تان و ساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آن‌ها برای ساتورن برتری قائل بود و نتیجه آن شد این که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیاید تا روزی حکومت به تیتان برسد و ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان‌ها و پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبرد و همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که با او کشتی بگیرند و پس از آنکه آن‌ها را شکست داده و می‌کشت، از بقایای اموال آن‌ها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد. آنته، مادام که با مادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست‌ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، با او کشتی گرفته و او را بر سر از زمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتان‌ها بودند. ۶ پسر و ۶دختر داشتند. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین" بود. وی را گاهی بانامterramaterکهبا باگایاونام بةterramater که با گایا و النوعربة‌النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه ایافسانه‌ای مخصوص به خود نداشت. در افسانهافسانه‌ها هاگاهیگاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) را به وجود آوردوو فرزندی ۱۰۰دست۱۰۰ دست به نام هکاتونچیرس را به وجود آورد.
گایابافرزندگایا با فرزند خود اورانوس همبسترشدهمبستر شد و ۱۲فرزندبه۱۲ فرزند به دنیاآورد. اورانوس ازهمهٔاز همهٔ فرزندان خود متنفر بودوبود ازآنهاو از آن‌ها می‌ترسید. آنوی هارادرآن‌ها را در '''تارتاروس'''(دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطهنقطه‌ای ایبود بودکهکه [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئادررئا در آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شدوشد و به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنندولیکنند؛ ولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسی به اوداد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهان کردوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردو عقیمش کردوعضوتناسلی اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکند. ازقطرات خونی که از گایاافتاد. گیگانتها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِ برآمده ازاندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو[[افرودیت]] زاده شد. اورانوس و گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ای در اساطیر یونانی نبودندو درآیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد هرامتهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادر اسمانها زندگی میکردندو شش پسر بنام تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هی پریون،ژاپت،کرنوس و شش دختر بنام تیتان:ته تیس،ته ئی آ،تمیس،منه موزین ،فوبه و رئا بودند.<ref>{{پک|فاطمی|1375|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=26}}</ref>
۱۴٬۱۸۹

ویرایش