گایا (اسطوره): تفاوت میان نسخه‌ها

==فرزندان گایا==
از همسری زمین و آسمان دو دختر بنام سی بل و تمیس بوجود آمدند.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیریونان و رم|ص=۱۷}}</ref> تی تان و ساتورن برادر بودند اما چون تیتان برادر بزرگتر بود داعیه حکومت جهان را داشت ولی زمین مادر آن‌ها برای ساتورن برتری قائل بود و نتیجه آن شد این که هرگز در خانواده فرزند دیگری به وجود نیاید تا روزی حکومت به تیتان برسد و ساتورن این پیشنهاد را پذیرفت و تمام فرزندان ذکور خود را بلعید.<ref>{{پک|فاطمی|۱۳۷۵|ک=مبانی فلسفی اساطیر یونان و رم|ص=۱۸}}</ref> آنته، یکی از ژتان‌ها و پسر پوزئیدون و گایا می‌باشد. وی در لیبی به سر میبرد و همهٔ مسافران را مجبور می‌کرد که با او کشتی بگیرند و پس از آنکه آن‌ها را شکست داده و می‌کشت، از بقایای اموال آن‌ها، معبد پدر خود را زینت می‌کرد. آنته، مادام که با مادر خود تماس داشت یعنی مادام که روی زمین، گایا بود شکست‌ناپذیر بود، ولی هراکلس، هنگام عبور از لیبی، یعنی موقعی که در جستجوی سیب‌های زرین بود، با او کشتی گرفته و او را بر سر از زمین برداشت و خفه کرد.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۷۸}}</ref> فرزندان آن دو شامل تیتان‌ها بودند. ۶ پسر و ۶دختر داشتند. تلوس در رم، تجسم_"مادر زمین" بود. وی را گاهی با نام terramater که با گایا و ربة‌النوع هلنی، تطبیق می‌شد، ستایش می‌کردند. تلوس افسانه‌ای مخصوص به خود نداشت. در افسانه‌ها گاهی وی مقام گایا را داشت.<ref>{{پک|گریمال|۱۳۷۴|ک=فرهنگ اساطیر یونان و رم|ص=۸۶۸}}</ref> گایااولین نسل از [[سایکلاپس]]ها (غول‌های یک چشم) و فرزندی ۱۰۰ دست به نام هکاتونچیرس را به وجود آورد.
گایا با فرزند خود اورانوس همبستر شد و ۱۲ فرزند به دنیاآورد. اورانوس از همهٔ فرزندان خود متنفر بود و از آن‌ها می‌ترسید. وی آن‌ها را در '''تارتاروس''' (دوزخ) زندانی می‌کرد. [[تارتاروس]] شکافی ژرف در زمین و محلی مرطوب و تاریک بوده‌است و این عمیق‌ترین نقطه‌ای بود که [[هادس]] فرمانروای مردگان و دنیای زیرزمین و فرزندکرونوسو رئا در آنجا حکومت می‌کرد. گایا خشمگین شد و به فرزندانش اصرار کرد علیه اورانوس قیام کنند؛ ولی فقط کرونوس [[تیتان]]، قبول کرد.
گایاداسیگایا داسی به اوداداو داد و نزدیک تخت خوابش اوراپنهاناو را پنهان کرد؛ کردوقتیوقتی اورانوس نزدیک گایا آمد. کرونوس به او حمله کردوکرد و عقیمش کردوعضوتناسلیکرد، اشعضو تناسلی‌اش قطعه قطعه شدواورادردریاافکندشده و او را در دریا افکند. ازقطراتاز قطرات خونی که از گایاافتاد.گایاافتاد؛ گیگانتهاگیگانت‌ها (غول‌ها)، ارینی‌ها (ایزدان خشم) و پریان زاده شدند. ازکفِاز کفِ برآمده ازانداماز اندام بریده شدهٔ اورانوس که بر دریاافتاد، ایزدبانو [[افرودیت]] زاده شد. اورانوس واورانوس، گایاو [[کرونوس]] شخصیت‌های برجسته ایبرجسته‌ای در اساطیر یونانی نبودندونبودند درآیین‌هایو در آیین‌های مذهبی یونانی هرگزنقشیهرگز نقشی نداشته‌اند.<ref>{{پک|سیلور|۱۳۸۲|ک=ایزدان و ایزدبانوان یونانی|ص=۱۳و۱۴}}</ref>
 
اورانوس و گایا ازعلت نفرت کرونوس ازفرزندان خود سخن می گویندو رئارا برآن می‌دارند تابرای هستی یافتن فوری‌ها یا فرشتگان انتقام ازخون کرونوس، زئوس در جایی دور از دسترس کرونوس بزاید.گایا که از شکست و تنبیه تیتان ناخشنود است با گسستن بیعت با زئوس به انتقامجوئی از وی می‌پردازد.[گایا،زئوس رانزد هرامتهم و [[هرا]] Heraاز کرونوس جویای وسیله ئی برای انتقام می‌شود و کرونوس دو بیضه را که به تخمه وی آغشته بوددراختیارگایانهاد. گایااین بیضه هارا زیر خاک مدفون و ازآن هاموجودی که در مسیر اسطوره جانشینی یارای خلع [[زئوس]] راداشت یعنی [[تیفون]] پدیدآمد.]تیفون Typhonیا تیفوئوسTyphoeusکوچک‌ترین پسرگایا، مار_مردی غول آسا بود که می‌توانست جانشین زئوس شود.<ref>{{پک|پین سنت|۱۳۸۰|ک=اساطیریونان باستان|ص=۲۵}}</ref>یادآوری میکنیم که پسران و دختران اورانوس و گایادر اسمانها زندگی میکردندو شش پسر بنام تیتان:اوسئان،کوئوس،کریوس،هی پریون،ژاپت،کرنوس و شش دختر بنام تیتان:ته تیس،ته ئی آ،تمیس،منه موزین ،فوبه و رئا بودند.<ref>{{پک|فاطمی|1375|ک= مبانی اساطیر یونان و رم|ص=26}}</ref>
 
۱۴٬۱۸۹

ویرایش