تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه شهید مطهری»

بدون خلاصه ویرایش
| معاون پژوهشی = محسن رحمانی تبار
| معاون دانشجویی = عبدالرضا فرخ
| معاون اداری و مالی = حسین محمدیان
| هیئت علمی =
| کاردانی =
۶۶

ویرایش