تفاوت میان نسخه‌های «مازیار»

بدون خلاصه ویرایش
مازیار فرمانروایی بود که عموی خود را کشت تا بر قلمرو او چیره شود و همچنان به پیروزی‌هایش ادامه داد تا تا آنکه متوجه شد گرایش اسلام مایه پیشرفت اوست. برخویشتن محمد نام نهاد و مأمون به پاداش به او پایگاه اسپهد طبرستان را واگذاشت قدرت مازیار رو به فزونی می‌رفت تا آنکه عامل خلیفه محمد بن موسی را به شیعه متهم ساخت و برآمل که جایگاه او بود تاخت، اورا گرفت و به زندان افکند در نتیجه بنابر مندرجات بعضی منابع خویشتن را توانا دید که منکر اسلام شود و در زمان خلافت متعصتم عباسی شورش کرد و عبدالله بن طاهر خلیفه را از سرکشی مازیار باخبر بنابراین چند لشکر به سرکوبی مازیار فرستاده شد و چون لشکریانش فرار کرد و اورا تنها گذاشتند او تسلیم شداو را به سامرا فرستادند و در سال ۸۳۸/۲۲۴ پس از آن که افشین در محاکمه گواهی داد، اورا به قتل رساندند. پس از مرگ مازیار عمو عبدالله بن طاهر فرمانروای طبرستان شد و سپس بستگان دیگرش به حکومت رسیدند.
 
== رشته و نسب و خاندانمازیار ==
ازمازیار سلسله‌هایرا مختلفمنتسب حکامبه وسلسله‌ای پادشاهاناز طبرستانحاکمان سلسله ایمی‌دانند که مازیاربه ازسبب آن بود چون نسبشانانتساب به سوخرا می‌رسیدسوخرا، به سوخرائیان و به سبب انتسابشانانتساب به خاندان کارنکارن، به قارن وند معرف معروفند،مشهورند. هر یک از اسپهبدان این سلسله به لقب گرشاه(=ملک الجبال) ممتاز بودند. رشته و نسب مازیار ازرا اینبدین قرارصورت استمی‌خوانند: مازیار پسر کارن دوم پسر ونداد هرمزد پسر فرخان از نواده‌های سوخرا پسر انداذ پسر کارن بزرگ پسر سوخرای بزرگ بود. به عقیدة هدایت و مینوی، مورخینی که نسب او را به مازیار بن قارن ابن ابوالملوک شهریار بن شروین ذکر کرده‌اند و اورااو را به سلسلهسلسلهٔ باوند پیوند داده‌اندداده‌اند، اشتباه کرده‌اند.<ref>{{پک|هدایت|مینوی|۱۳۴۲|ک=مازیار|ص=۱۴}}</ref>
 
== نام ==