تفاوت میان نسخه‌های «مازیار»

بدون خلاصه ویرایش
 
معتصم شورش مازیار را نه فقط بر ضد طاهریان بلکه بر ضد خود و سلام می‌پنداشت و عبدالله بن طاهر مأمور سرکوب کردن این شورش کردعبدالله طاهر لشکری به همراه عموی خویش، حسن بن حسین، به سمت طبرستان گسیل ساخت. عبدالله بن طاهر برای تقویت سپاه خویش حیان بن جبله را نیز با چهار هزار نیرو به قومس فرستاد و آنها مرتب با عبدالله در نیشابور مذاکره می‌کردندخلیفه نیز سپاهی به فرماندهی محمد بن ابراهیم به کمک سپاه عبدالله فرستاد بدین صورت بسیاری از ا مناطق طبرستان به تصرف خلیفه و طاهریان درآمد. بسیاری از مردم که از اقدامات مازیار به تنگ آمده بودند به سپاه عبدالله پیوستند. با خیانت کوهیار برادر مازیار که با طاهریان در ارتباط بود توانست از طرف عبدالله بن طاهر دست خطی مبنی بر واگذاری قسمتی از طبرستان به خود دریافت کند و کوهیار باعث شد مازیار بدون هیچ نبردی به دست طاهریان اسیر شود ثروت و غنایم زیادی از مازیار به سپاهیان عبدالله رسیده بود که به نیشابور برده شد و خود مازیار به نزد معتصم فرستاد شد.<ref>{{پک|اکبری|۱۳۸۴|ک=تاریخ حکومت طاهریان از آغار تا انجام|ص=۱۹۸}}</ref><ref>{{پک|زرین کوب|۱۳۴۳|ک=تاریخ ایران بعد از اسلام|ص=۵۱۰}}</ref>
 
== بابک خرمدین و خرمدینان ==
بابک در سال ۲۲۳ به دار آویخته شد.<ref>{{پک|نفیسی|۱۳۴۸|ک=بابک خرمدین|ص=۱۵۳ و ۱۵۶}}</ref>
 
== مازیار، بابک و افشین در کنارهم ==